Ochrona danych osobowych - Skargi i Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie
  

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

ul. Fryderyka Chopina 4/6, 96-300 Żyrardów

 

Komendant  Powiatowy Policji w Żyrardowie wyznaczył Inspektora ochrony danych. Adres mailowy: iod.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, ul. Fryderyka Chopina 4/6, 96-300 Żyrardów, tel. miejski 47 705 81 86,, adres mailowy: iod.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 24.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Ciereszko
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ciereszko KPP Żyrardów
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Plaskota
do góry