Rozpatrzenie skargi/wniosku - Skargi i Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Rozpatrzenie skargi/wniosku

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg  i wniosków, realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. O tym, czy pismo należy zakwalifikować jako skargę lub wniosek decyduje treść pisma, a nie jego forma.

 

Przepis art. 231 kpa nakłada obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

WAŻNE

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 09.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ciereszko KPP Żyrardów
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ciereszko
do góry