Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl/wzy/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.zyrardow.kpp.policja.gov.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP KPP w Żyrardowie

Data publikacji strony internetowej:21.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:21.09.2020.

Strona internetowa http://bip.zyrardow.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie:

ul. Fryderyka Chopina 4-6

adres poczty elektronicznej:<"a11y-email"> monika.michalczyk@ra.policja.gov.pl

tel:<"a11y-telefon"> 47 70 581 38

Osobą odpowiedzialną jes st. st. sierż. Monika Michalczyk koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP  w Żyrardowie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Fryderyka Chopina 4-6, 96-300 Żyrardów


Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku od ul. Fryderyka Chopina.


Budynek posiada jedno główne wejście dla interesantów od ulicy Fryderyka Chopina, do którego prowadzą schody (wejście bliżej ul. Limanowskiego). Od ulicy Fryderyka Chopina znajduje się również drugie wejście (bliżej ul. Wyspiańskiego) z którego mogą korzystać interesanci z niepełnosprawnościami, ponieważ przy tym wejściu po prawej stronie schodów znajduje się winda dla osób poruszających się na wózku.


Tuż za wejściem głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro obsługi interesanta. Biuro obsługi interesanta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od biura obsługi interesanta znajduje się aparat telefoniczny na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.


Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura obsługi interesanta i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura interesanta do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do części obiektu położonej wyżej jak i niżej prowadzą schody. Budynek wewnątrz nie posiada windy ani platformy przyschodowej.


Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie biura przepustek na końcu korytarza. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.


Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego oraz po prawej stronie od wejścia drugiego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.


Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.
Usługa tłumacza jest dostępna w dniu robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).  

 

Komisariat Policji w Mszczonowie

Budynek Komisariatu Policji w Mszczonowie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Warszawskiej 77 w Mszczonowie. Siedziba nie posiada oznaczenia nazwy ulicy natomiast ma tablicę informacyjną na gmachu budynku oraz baner podświetlany przy ulicy Warszawskiej.

Wejście na teren obiektu KP w Mszczonowie odbywa się bezpośrednio z ulicy po przejściu przez parking znajdujący się bezpośrednio przed budynkiem;

Parkingi dla pojazdów interesantów są zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem Komisariatu jak i wzdłuż ulicy Warszawskiej.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchowej mają zapewnione dwa miejsca znajdujące się bezpośrednio przy ul. Warszawskiej naprzeciwko budynku Komisariatu, które są wyznaczone i oznaczone pionowo i poziomo.

Wejście główne znajduje się bezpośrednio przy parkingu, posiada szerokie drzwi, nie ma żadnych progów co ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku.   

Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z  niepełnosprawnością.

Brak tablicy informacyjnej na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

W holu głównym na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie dyżurnego. Z uwagi na brak służby dyżurnej na drzwiach znajduje się dzwonek przywoławczy. W pilnych przypadkach, jeśli komisariat jest zamknięty przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z dyżurnym KPP w Żyrardowie.

Wejście do obiektu KP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. 

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy policjant dyżurujący zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu odpowiedniej osoby, która ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do holu KP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do KP Mszczonów wchodzą do obiektu  zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 77 wyłącznie przez wejście główne.

Budynek Komisariatu Policji jest jednopiętrowy.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy okienku dyżurnego lub jeśli wymaga tego sytuacja w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze, zaraz przy wejściu głównym.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Posterunek Policji w Puszczy Mariańskiej

Budynek Posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej  znajduje się przy ul. Papczyńskiego 3 w Puszczy Mariańskiej.
 
Posterunek mieści się w budynku połączonym z Urzędem Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz Bankiem Spółdzielczym.
Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.
 
Posterunek posiada osobne wejście.
 
Do wejścia prowadzą schody ( 8 stopni) od strony ulicy Papczyńskiego.
 
Teren Posterunku nie jest ogrodzony, a wejście znajduje się wprost z chodnika biegnącego wzdłuż budynku.
 
Parking dla pojazdów interesantów znajduje się po przeciwnej stronie ulicy i jest wspólny dla interesantów zarówno Posterunku jak i Urzędu Gminy oraz Banku Spółdzielczego.
 
Na parkingu znajduje się jedno wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością, które jest oznaczone pionowo i poziomo.
 
W budynku nie ma windy.
 
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Po wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie poczekalni odgrodzone od reszty budynku przeszklonymi drzwiami.
 
Przejście z poczekalni do dalszych pomieszczeń zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.
 
W Posterunku nie ma możliwości załatwienia sprawy za pomocą polskiego tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online
 
Wejście do obiektu Posterunku możliwe jest dla interesantów tylko w obecności funkcjonariuszy. Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 
Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10.00 do 14.00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są wywieszone tuż przy drzwiach wejściowych do posterunku oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
 
 
Posterunek Policji w Wiskitkach
 
Budynek Posterunku Policji w Wiskitkach znajduje się przy ul. Kościuszki 1A w Wiskitkach.
 
Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.
 
Do wejścia prowadzą schody ( 4 stopnie) od strony ulicy Kościuszki.
 
Teren Posterunku nie jest ogrodzony, a wejście znajduje się wprost z chodnika biegnącego wzdłuż budynku.
 
Parking dla pojazdów interesantów znajduje się tuż przez wejściem do budynku i jest wspólny dla interesantów zarówno Posterunku jak i Urzędu Mista i Gminy Wiskitki znajdujązcego się tuż obok.
 
Na parkingu znajduje się jedno wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością, które jest oznaczone pionowo i poziomo.
 
W budynku nie ma windy.
 
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Po wejściu do budynku nie ma pomieszczenia poczekalni.
 
Interesanci mają możliwość od razu porozmawiać z policjantem.
 
Do pomieszczeń znajdujących się w PP Wiskitki nie wjedzie osoba poruszająca sie na wózku, ponieważ w drzwiach znajdują się wysokie progi.
 
W Posterunku nie ma możliwości załatwienia sprawy za pomocą polskiego tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
 
Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10.00 do 12.00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są wywieszone tuż przy drzwiach wejściowych do posterunku oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie
 
 
Punkt przyjęć w Radziejowicach
 

Budynek Urzędu Gminy w Radziejowicach, w którym znajduje się pokój przyjęć interesantów przez dzielnicowego Gminy Radziejowice znajduje się w miejscowości Radziejowice ul. Kubickiego 10. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy z numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu Urzędu Gminy w Radziejowicach odbywa się bezpośrednio z ulicy po przejściu przez furtkę w ogrodzeniu okalającym budynek.

Do wejścia do budynku prowadzą schody ( 8 stopni)

Parkingi dla pojazdów interesantów są zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem po drugiej stronie ulicy Kubickiego przy budynku Poczty Polskiej i Gminnego Ośrodka Pomocy w Radziejowicach. Na parkingu znajduje się 28 miejsc parkingowych w tym 4 miejsca dla pojazdów interesantów o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wejście główne znajduje się bezpośrednio przy ul. Kubickiego i nie jest  przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w budynku brak windy oraz podjazdu dla osób poruszających się na wózku.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie  za sekretariatem znajduję się WC dla interesantów, łazienka nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku na parterze jak i półpiętrze znajduje się informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Pokój interesantów w którym przyjmuje dzielnicowy Gminy Radziejowice znajduję się na 1 piętrze i jest oznaczony numerem 11.

Do pokoju interesantów prowadzą schody (18 stopni). Informacja o punkcie interesantów znajduję się na tablicy informacyjnej na parterze jak i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radziejowicach.

Punkt przyjęć interesantów czynny jest we wtorki w godzinach 13:00 - 14:00 oraz czwartki 10:00 - 11:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z dzielnicowym pod numerem 506 905 720.

Wejście do obiektu Urzędu Gminy w Radziejowicach możliwe jest dla wszystkich osób. Interesanci poruszają się po obiekcie samodzielnie.  Interesanci do budynku wchodzą wyłącznie przez wejście główne od strony ul. Kubickiego.

Budynek Urzędu Gminy w Radziejowicach jest jednopiętrowy.

Interesanci obsługiwani są w oddzielnych pomieszczeniach bądź przy okienku kasy znajdującym się na parterze budynku.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Plaskota Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Monika Michalczyk
do góry